Zes luxe villa’s aan de Engelenburgerlaan

De gemeente Brummen is voornemens om aan een projectontwikkelaar de bouw van 6 luxe villa’s toe te staan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Engelenburgerlaan’ vast te stellen, waarmee de bouw van de woningen ruimtelijk en planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het plan gaat uit van de volgende punten:

  • Herstel van de groene- en cultuurhistorische waarde van het gebied;
  • Realiseren van woningbouw met allure;
  • Dominante rol voor het landgoed Klein Engelenburg;
  • Aanbrengen zichtlijn richting landgoed Klein Engelenburg;
  • Vergroten openbare toegankelijkheid;
  • Behoud groene uitstraling van het plangebied;
  • Vergroten betekenis Tolzichtpad.

Het doel van het plan is de realisatie van 6 villa’s die een bijdrage zullen leveren aan het herstel van de cultuurhistorische relatie tussen het dorp Brummen en landgoed Klein Engelenburg. Het behoud van het groene
karakter van het plangebied speelt een belangrijke rol binnen de ontwikkeling. Er is voor gekozen om de zichtlijn vanuit het landhuis klein Engelenburg te accentueren door de straat waaraan de woningen komen te liggen, in het verlengde van het landhuis aan te leggen.

Door de ontsluitingsweg zal het noordelijk gelegen Tolzichtpad ook meer een functie krijgen als doorgaande weg richting het stationsgebied. De huidige ontsluitingsweg richting de woningen aan de Engelenburgerlaan 8 t/m 18 komt te vervallen. De straat richting deze woningen zal in de nieuwe situatie worden aangesloten op de nieuwe laan. Hierdoor vindt de ontsluiting van de woningen, na de planontwikkeling, plaats via de nieuwe laan. Aan de oostzijde van de laan is een deel van het plangebied bestemd als tuin. Het is de doelstelling woningen met allure te realiseren die qua ruimtelijke opzet passen binnen de sfeer van het landgoed. Er is gekozen voor het realiseren van vrijstaande villa’s op ruime percelen met een wisselende rooilijn. De vier meest noordelijk gelegen woningen kunnen vrij op het perceel worden gebouw. De twee zuidelijke woningen worden om, de structuur van de Engelenburgerlaan in tact te houden, met de voorgevel naar de Engelenburgerlaan gesitueerd. Voor deze woningen geldt ook dat de bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw worden opgericht. Dit in tegenstelling tot de vier overige woningen waarbij ook bijbehorende bouwwerken aan de voorzijde van de woningen kunnen worden gebouwd waardoor het creëren van een hofje totde mogelijkheden behoord. Tussen de kavels en de ontsluitingsweg wordt een groenbestemming opgenomen waarbinnen de bermen en laanbeplanting worden aangelegd. Ten oosten van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg is een groenstrook voorzien. Door het opnemen van deze groenstrook wordt het groene karakter van het plangebied extra benadrukt en is ook na de ontwikkeling van de woningen de groene functie van het gebied gewaarborgd, aldus het plan.

Verkaveling

Geef een reactie