Werkgroep N348 levert advies op

De werkgroep N348 heeft naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 februari het advies aan het College van B&W opgeleverd. Op 30 november 2015 is door de Wijkraad Brummen Centraal, het St. Jans Gilde en de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd over de oversteek N348. Aanwezigen konden zich daarbij opgeven voor een werkgroep om door te praten over de mogelijkheden voor het maken van een oversteek. Deze werkgroep is bij elkaar gekomen op 29 februari. De avond stond enerzijds in het licht van het verstrekken van informatie richting de deelnemers over de openstaande vragen die op 30 november zijn gesteld. Anderzijds heeft de werkgroep tot doel te komen tot een advies over de overgebleven varianten (in welke vorm dan ook) richting het College van B&W. De werkgroep adviseert het College van B&W:
1. Het criterium “impact op de omgeving” in het vervolgproces als zwaarwegend criterium mee te nemen in het vervolgproces en in de afweging tussen de varianten die het College van B&W maakt
2. Te werken met een Plan van Aanpak waarin een aantal maatregelen worden opgepakt, namelijk:
a. Op korte termijn te starten met het opwaarderen van de huidige route door middel van bebording en andere maatregelen om het voetgangers- en fietsgedrag naar het centrum te beïnvloeden
b. Op korte termijn te starten met een aantal concrete ingrepen in het centrum om de kern aantrekkelijker te maken, recht doend aan de historische waarde van Brummen
c. Op termijn én wanneer hier financieel draagvlak bij het College voor bestaat te werken aan een oplossing met een brug op pijlers in plaats van een voetgangersbrug met mogelijkheid van fietsoversteek.

Het definitieve advies werkgroep N348 kunt u hier downloaden. Het advies gaat vergezeld met een reactienota concept advies werkgroep N348. De presentatie die tijdens de avond is getoond kunt u hier vinden.

Geef een reactie