Open brief aan fracties en college Hangout Brummen

De Wijkraad Brummen Centraal heeft een open brief gezonden aan de raadsfracties en het college van B&W in Brummen. Reden is de mogelijke sluiting van de Hangout in Brummen. De wijkraad afgelopen vrijdag 9 november, tijdens een bijeenkomst kennis genomen van de wens van (veel) jongeren en hun ouders om de locatie op de Hazenberg (Rhienderstein nummer 14) als “Hangout” voor jongeren te kunnen gebruiken.

De Wijkraad ondersteunt dit initiatief van harte en roept de plaatselijke politiek dan ook op deze kans niet voorbij te laten gaan.  In de context van de inspanningen die de WBC in de afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd heeft teneinde te komen tot verbeterde faciliteiten voor jongeren in het dorp (in harmonie met de omgeving) sluit dit initiatief van de jongeren naar ons idee geweldig aan.

De feiten op een rijtje:

  • De jongeren zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren tijdens de openingsavonden.
  • De faciliteiten zijn, in de ogen van de jongeren, uitstekend en gevarieerd.
  • De ouders van de doelgroep ondersteunen dit initiatief van harte en sterker, zijn bereid ook verantwoordelijkheid en fysieke bijdrage te leveren tijdens openingsavonden.
  • Toezicht op de gang van zaken tijdens de openingsavonden is gegarandeerd.
  • De jongeren geven aan de Blitz absoluut ongeschikt te vinden en dit ook niet als een alternatief te zien (in lijn met de resultaten van het jongeren onderzoek uitgevoerd door de wijkraad afgelopen voorjaar).
  • Er is geen enkele investering gevraagd van de gemeente om dit realiseerbaar te maken.
  • De woonomgeving wordt niet of nauwelijks belast en omwonenden geven aan geen bezwaar te hebben.
  • Een kans om SWB jongerenwerkers op deze locatie samen te laten werken met de initiatiefnemers, waardoor er ook sturing vanuit het SWB jongerenwerk mogelijk is (iets dat door de initiatiefnemers van harte ondersteund wordt, sterker, waar het SWB jongerenwerk al toe uitgenodigd is).

Kort en goed: een initiatief dat maximaal draagvlak bij de jongeren en hun ouders heeft, dat ‘van onderop’ komt, dat aansluit bij de conclusies en resultaten van het jongeren onderzoek uitgevoerd door SWB en wijkraad in het voorjaar van 2012 en dat geen investering en exploitatiekosten vraagt van de gemeente!

Dit initiatief verdient ons inziens een kans!

Opgemerkt dient te worden dat de beoogde locatie in de visie van de Wijkraad BC uiteraard aan de gestelde eisen van (brand)veiligheid dient te voldoen. Daarbij zou de politiek moeten bezien hoe de locatie middels een ontheffing van het bestemmingsplan of een partiële bestemmingsplanwijziging ook aan deze randvoorwaarden voldaan kan worden.

De Wijkraad Brummen Centraal ondersteunt dit initiatief van harte en wij spreken de hoop en de wens uit dat college en raad dit (burger) initiatief met enthousiasme omarmen en (onder randvoorwaarden) realiseerbaar maken.

 

Geef een reactie