CDA en PvdA Brummen reageren op brief Wijkraad Brummen Centraal

Naar aanleiding van de brief van de Wijkraad Brummen Centraal hebben de oppositiepartijen CDA en PvdA een reactie gegeven. De PvdA laat via Maaike Jeronimus-Kok in een mail weten:

De PvdA heeft met belangstelling kennis genomen van de conclusies n.a.v. het onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder jongeren. We waarderen de oplossingsgerichte insteek en de inzet van de wijkraad om naar het standpunt jongeren te luisteren.  Tijdens de bijeenkomst op 4 september hebben we een aantal aanvullende vragen gesteld. Tijdens een afsluitende ronde waarin u de fracties om een standpunt vroeg, nam de wethouder al snel het woord. Hij gaf aan dat hij een werkgroep wil oprichten met betrokken partijen. Ons inziens zijn dit de volgende partijen: jongeren, wijkraden, beleidsambtenaar, jongerenwerker, opbouwwerk en de  combinatiefunctionaris. Hoewel wij de betrokkenheid van de gemeente in een eerder stadium meer wenselijk hadden gevonden vinden wij dit de juiste werkvolgorde. Een beleidsambtenaar van de gemeente die jongeren en jeugdbeleid in zijn takenpakket heeft, kan meer verbanden leggen tussen de verschillende partijen en projecten in de gemeente.
Wij gaan ervan uit dat de wethouder zich aan zijn woord houdt en op zeer korte termijn een bijeenkomst organiseert. De uitkomsten van deze bijeenkomsten vinden wij belangrijk. Wij verwachten dat de wethouder met een advies naar de raad komt. Deze zullen wij beoordelen. Daarnaast is het onze taak om in de gaten te houden of de wethouder zijn afspraken nakomt. Wij zullen hier in het eerstvolgende forum vragen over stellen.

Het CDA in persoon van Gerry Ypma geeft in de vergadering van de wijkraad op 31 oktober aan:

dat het CDA grote waardering heeft voor de inspanningen van de wijkraad en wil graag dat er een goede oplossing komt voor de jongeren. Er is in het CDA lang gesproken over wat te doen met dit dossier. Van de fracties kan niet verwacht worden dat ze zomaar ideeën aandragen. Zij wil er voor waken dat allerlei verwachtingen door de politiek worden gewekt die niet waar gemaakt kunnen worden. De gemeente heeft geen geld en het budget voor jongerenvoorzieningen is volledig opgegaan in de algemene reserve. Het CDA dringt wel aan op een bijdrage van de gemeente in het proces. De verantwoordelijk wethouder moet een actieve rol spelen in het proces door o.a. tijdig aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Er moet voorkomen worden dat de wijkraad veel werk verzet wat uiteindelijk tot niets zal leiden.

De wijkraad wacht de reacties van de collegepartijen IPV, VVD en het College van B&W verder af en is daarnaast met het SWB (in de persoon van Ronald Heusschen) in gesprek over het vervolg.

Geef een reactie