Besluit van B&W aangaande de oversteek N348

De adviesnota van de gemeente Brummen met betrekking tot de oversteek N348 is nu hier te lezen.
Naar aanleiding van de gehouden informatieavond is er een werkgroep gevormd die met een advies gekomen is. Onlangs heeft B&W dat overgenomen en samengevat in een adviesnota. De gemeente heeft hier op gereageerd met een voorgenomen besluit. De financiering staat echter nog niet vast, er worden ook bijdragen van derden gevraagd voor de realisatie. De gemeente is voornemens een maximum bijdrage van 500.000 euro te reserveren.
De gemeente heeft deze week een vaste projectleider aangesteld. Een tijdpad is nog niet concreet bekend. Men verwacht hier over in oktober meer over te kunnen berichten.

Geef een reactie